PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1554-5210

International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(2) 106-120

Perceptions of Prospective Teachers About School Principals: Prejudice or Real?

Figen Çam Tosun

pp. 106 - 120   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.139.8   |  Manu. Number: MANU-1802-14-0001.R1

Published online: April 25, 2018  |   Number of Views: 58  |  Number of Download: 110


Abstract

The aim of this study is to reveal prospective teachers’ thoughts and observations about school principals. In the study, the qualitative and quantitative research methods were used together. In quantitative research method, a questionnaire was developed and survey research was conducted with the help of this questionnaire. In the qualitative method, the study of the phenomenology was preferred in order to reveal the experiences and meanings related to the phenomena. The sample of the study consists of 60 senior students at Bayburt University Faculty of Education departments of Primary Education and Science Education. The “Questionnaire of Perceptions of Prospective Teachers About School Principals” developed by researcher was used in this study. In addition, other data collection tool was the observation reports that prospective teachers observe and then write a day of school principals. SPSS package program was used in analysis of the quantitative data. Content analysis was used in analysis of the qualitative data.  Perceptions of prospective teachers about school principals were found to be positive and the study showed that gender and department didn’t affect the thoughts of prospective teachers.

Keywords: School principal, prospective teacher, prejudice, school management


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tosun, F.C. (2018). Perceptions of Prospective Teachers About School Principals: Prejudice or Real?. International Journal of Progressive Education, 14(2), 106-120. doi: 10.29329/ijpe.2018.139.8

Harvard
Tosun, F. (2018). Perceptions of Prospective Teachers About School Principals: Prejudice or Real?. International Journal of Progressive Education, 14(2), pp. 106-120.

Chicago 16th edition
Tosun, Figen Cam (2018). "Perceptions of Prospective Teachers About School Principals: Prejudice or Real?". International Journal of Progressive Education 14 (2):106-120. doi:10.29329/ijpe.2018.139.8.

References
 1. Akan, D., Yalçın S. & Yıldırım İ. (2014). Teachers' metaphoric impressions related to 'school manager', İlköğretim Online, 13(1), 169‐179.
 2. Akçay, C. & Başar, M. A. (2004). Elementary school principals’' time allocation for administrative tasks and attributed importance, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38,170-197.
 3. Aydoğan, İ. (2002). Etkili yönetim, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 61-75.
 4. Balcı, A. (2002). Etkili okul- okul geliştirme: Kuram, uygulama ve araştırma, Ankara: Pegem yayıncılık.
 5. Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
 7. Büyüköztürk, Ş. (2005). Questionnaire development. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 133-151. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/26124/275190
 8. Cerit, Y. (2008). Students, teachers and administrators' views on metaphors with respect to the concept of principal, Eğitim ve Bilim, 33(147), 3-13.
 9. Çelikten, M. (2004). Diary of a school principal, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123-135.
 10. Çınkır, Ş. & Demirkasımoğlu, N. (Çeviri Ed.) (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri gerçek dünya araştırması, (Robson, C., Real world research, 3. baskıdan çeviri) Ankara: Anı Yayıncılık.
 11. Çobanoğlu N. & Gökalp S. (2015). Metaphoric perceptions of teacher candidates for school managers, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 279-295.
 12. Ekici, A. (2010). Roles of headmasters on the job-training of the pre-service teachers, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77
 13. Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2009). An investigation of ethical culture in educational organizations. African Journal of Business Management, 3(10), 504-510
 14. Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 15. Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 16. Kümbetoglu, B. (2005). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 17. Madenoğlu, C., Uysal, Ş., Sarıer, Y., & Banoğlu, K. (2014). Relationships of school principals’ ethical leadership and teachers’ job satisfaction on teachers’ organizational commitment. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(1), 47-69. doi: 10.14527/kuey.2014.003
 18. Mcmillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence Based Inquiry, Pearson Education: Inc. New York.
 19. Ministry of Education, (2017). Regulation on pre-school education and primary education institutions, Retrieved on:15.12.2017  http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/yonetmelik.pdf
 20. Ministry of Education, (1964). High school and secondary school regulation, Retrieved on: 15.12.2017 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/11868_0.html
 21. Örücü, D. (2014). Pre-Service teachers’ metaphors towards school, school administrators and Turkish Education System. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(3), 327-358. doi: 10.14527/kuey.2014.014 
 22. Özdemir, S., (Ed.) (2012). Türk Eğitim Sistemi ve okul yönetimi, Ankara: Nobel yayıncılık 
 23. Punch, K. F., 2005, Sosyal araştırmalara giriş: nicel ve nitel yaklaşımlar, (Çeviri: Etöz, Z.), Ankara: Siyasal Kitapevi Yayınları.
 24. Sezer Ş. (2016), School administrators’ opinions on task priorities and the factors affecting their decision-making process, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 121-137. DOI: 10.17679/iuefd.17311445
 25. Şahin B. (2007). Okul yöneticilerinin günlük mesailerinde yaptıkları işlere genel bir bakış, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Unpublished master’s thesis, Afyonkarahisar.
 26. Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği, Ankara: Pegem yayıncılık.
 27. Taymaz, H. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim müdürleri için okul yönetimi, Ankara: Pegem yayıncılık.
 28. Turan, S., Yıldırım N. & Aydoğdu, E., (2012), Perspectives of school principals on their own task, Pegem Eğitim Öğretim Dergisi, 1-14, http://pegem.net/dosyalar/dokuman/136510-20121124171053-6.-makale.pdf
 29. Tüzel E. & Şahin D. (2014). Elementary school first level students’ metaphors about school directors, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (17), 355-396.
 30. Yalçın M. & Erginer A. (2014). Primary school students’ drawings on the perceptions of school principal, Eğitim ve Bilim, 39(171), 270-286
 31. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
 32. Yıldırım N. & Uğur M. (2011). Caricaturized statements of school manager Images in students’ minds, Kastamonu Eğitim Dergisi,19 (2), 409-426.
 33. Zembat, R., Tunçeli H.İ. & Akşin E. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının “okul yöneticisi” kavramına ilişkin algılarına yönelik metafor çalışması, Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale”, 11-13 Mayıs 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara