PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1554-5210

International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(4) 26-36

Digital Literacy Perceptions of the Students in the Department of Computer Technologies Teaching and Turkish Language Teaching

Mehtap Özden

pp. 26 - 36   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.154.3   |  Manu. Number: MANU-1807-17-0004

Published online: September 11, 2018  |   Number of Views: 18  |  Number of Download: 50


Abstract

The rapid spread of information with the wide use of the printing press has gained momentum in the 21st century as digital texts have become widespread. Reading is among the major abilities educated individuals are expected to hold and Turkish language teachers are looked to in the acquisition of this ability. Besides, computer technologies teachers are expected to teach how to use digital devices. To fulfill this duty, they are required to have developed a high level of digital literacy. The present study aims to determine and compare the perceptions of prospective teachers of computer technologies and Turkish languages. This descriptive study follows a survey model.. The population of the study comprises the students at a university located in western Turkey and the sample consists of the first-, second-, third-, and fourth-year prospective teachers of Turkish Language and Computer Technologies. The results revealed that the students in the department of Turkish Language Teaching and of Computer Technologies Teaching considered that they were sufficient enough in the attitudinal, technical, cognitive, and social sub-dimensions and differences were observed only in the sociability sub-dimension to favor the male students. Interdepartmental differences were observed in terms of the attitude and sociability sub-domains in favor of computer technologies students and statistically significant differences were found between the scores concerning the freshman and senior undergraduates of both departments.

Keywords: Prospective Turkish language teacher, prospective computer technologies teacher, digital literacy


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozden, M. (2018). Digital Literacy Perceptions of the Students in the Department of Computer Technologies Teaching and Turkish Language Teaching. International Journal of Progressive Education, 14(4), 26-36. doi: 10.29329/ijpe.2018.154.3

Harvard
Ozden, M. (2018). Digital Literacy Perceptions of the Students in the Department of Computer Technologies Teaching and Turkish Language Teaching. International Journal of Progressive Education, 14(4), pp. 26-36.

Chicago 16th edition
Ozden, Mehtap (2018). "Digital Literacy Perceptions of the Students in the Department of Computer Technologies Teaching and Turkish Language Teaching". International Journal of Progressive Education 14 (4):26-36. doi:10.29329/ijpe.2018.154.3.

References
 • Acar, Ç. (2015).  Anne ve babaların ilkokul ortaokul lise öğrencisi çocukları ile kendilerinin dijital okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Adalı, O. (2004). Anlamak ve Anlatmak. İstanbul, Pan Yayıncılık, Gri Yayın Dizisi: 28, s. 352.
 • Barton, D. & Hamilton, M. (2003). Literacy Practices, Situated Literacies: Reading and Writing Context. London and NewYork, Routledge, 7-15 s.
 • Baştuğ, M., Keskin, H. (2017). Kâğıttan Dijitale Yazma Tutumu Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7 (2), 58-72. DOI: 10.17943/etku.291009
 • Creswell, J. W. (2012).  Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, Boston, Pearson Education, s.xxii+536.
 • Eryaman, M. Y. (2007). Examining the characteristics of literacy practices in a technology-rich sixth grade classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) 6(2), 26-41.
 • Freire, P., & Macedo, D. (1987). Literacy: Reading the Word and the World. Hoboken: Taylor & Francis Ltd.
 • Güneş, F. (2010) Ögrencilerde Ekran Okuma ve Ekranik Düşünme, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 7, S:14, 1-20
 • Hamutoğlu, N, Canan Güngören, Ö, Kaya Uyanık, G, Gür Erdoğan, D. (2017). Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama Çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 18 (1), 408-429.
 • Johnson, G. M. (2008). Functional Internet Literacy: Required Cognitive Skills with Implications for Instruction. Digital Literacies, New York, Peter Lang, s33-42,  https://books.google.com.tr/books?id=doVQq67wWSwC&printsec=frontcover&dq=Digital+Literacies&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwilz6XH_uTbAhVJblAKHfm4DKIQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Digital%20Literacies&f=false
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koltay, T. (2011).  The Media And The Literacies: Media Literacy, Information Literacy, Digital Literacy. Media, Culture & Society, 33(2) 211–221. Reprints and permission: sagepub.co.uk/journals Permissions.nav. DOI: 10.1177/0163443710393382
 • Luke, A. (2012). After The Testing Talking and Reading and Writing The World, Journal Of Adolescent & Adult Literacy. September Volume 56, Issue 1, September 2012, 8-13.https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/JAAL.00095
 • Mcluhan, M. & Powers, B. R. (2001). The global village: transformations in world life and media in the 21st century. New York; Oxford: Oxford University Press, 1989. p.320.
 • Öçal, F. N. (2017). İlkokul Öğretmenleri ve Velilerin Kendilerini ile Velilerin Çocuklarına İlişkin Dijital Okuryazarlık Yeterlilik Algıları. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Önal, İ. (2010). Tarihsel Değişim Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık: Türkiye Deneyimi. Bilgi Dünyası. 11 (1) 101-121
 • Öymen Dikmen, G. (2011). Tüketen Üreticiden Üreten Tüketiciye Dönüşümde Sosyal Medyanın Rolü. İletişim ve Teknoloji Olanaklar, Uygulamalar, Sınırlar, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi 66, s156-175.
 • Özerbaş, M, Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 16-25.
 • Prensky, M. (2001). DigitalNatives, Digital İmmigrants Part I, On The Horizon  Strategic Planning Resource For Education Professionals. September/ October 2001, Volume 9, Number 5.
 • Sanders, B. (1999). Öküzün A’sı- Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi. (çev. Tahir  Şehnaz), Ayrıntı Yayınları, Ankara.
 • Sönmez Ergül, E.& Gül Üstün, H. (2014) Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. http://inet-tr.org.tr/inetconf19/bildiri/69.pdf
 • Üstündağ, M., Güneş, E, Bahçivan, E. (2017). Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Durumları. Journal Of Educatıon And Future, (12), 19-29. Retrievedfromhttp://dergipark.gov.tr/jef/issue/30777/332813