PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1554-5210

International Journal of Progressive Education 2016, Vol. 12(2) 78-88

Study of the Factors Affecting the Mathematics Achievement of Turkish Students According to Data from the Programme for International Student Assessment (PISA) 2012

Cem Oktay Güzelleri, Mehmet Taha Eser & Gökhan Aksu

pp. 78 - 88   |  Manu. Number: ijpe.2016.006

Published online: June 01, 2016  |   Number of Views: 531  |  Number of Download: 292


Abstract

This study attempts to determine the factors affecting the mathematics achievement of students in Turkey based on data from the Programme for International Student Assessment 2012 and the correct classification ratio of the established model. The study used mathematics achievement as a dependent variable while sex, having a study room, preparation for mathematics exams, completing homework on time, interest in mathematics, enjoying mathematics and enjoying reading about mathematics were used as independent variables. The studysample consisted of 4478 students participating in PISA 2012. Probit regression analysis was used to analyse the data. According to the findings, it was determined that there was a positive interaction between the dependent variable and all the independent variables except regularly completing homeworkand that the correct classification ratio of the model was 58 (44%).

Keywords: Program for International Student Assessment(PISA), Mathematics achievement, Probit regression


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Guzelleri, C.O., Eser, M.T. & Aksu, G. (2016). Study of the Factors Affecting the Mathematics Achievement of Turkish Students According to Data from the Programme for International Student Assessment (PISA) 2012. International Journal of Progressive Education, 12(2), 78-88.

Harvard
Guzelleri, C., Eser, M. and Aksu, G. (2016). Study of the Factors Affecting the Mathematics Achievement of Turkish Students According to Data from the Programme for International Student Assessment (PISA) 2012. International Journal of Progressive Education, 12(2), pp. 78-88.

Chicago 16th edition
Guzelleri, Cem Oktay, Mehmet Taha Eser and Gokhan Aksu (2016). "Study of the Factors Affecting the Mathematics Achievement of Turkish Students According to Data from the Programme for International Student Assessment (PISA) 2012". International Journal of Progressive Education 12 (2):78-88.

References
 • Acar, T. (2012). Türkiye’nin PISA 2009 sonuçlarına göre OECD’ye üye ve aday ülkeler arasındaki yeri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2561–2572.
 • Agresti, A. (2007). An introduction to categorical data analysis(2nd Ed.). New Jersey: John Wiley&Sons.
 • Akarsu, S. (2009). Öz-Yeterlik, motivasyon ve PISA 2003 matematik okuryazarlığı üzerine uluslararası bir karşılaştırma: Türkiye ve Finlandiya. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Alkhateeb, H. (2001). Gender differences in mathematics achievement among high school students in the United Arab Emirates: 1991–2000. School Scienceand Mathematics, 101(1), 5–9.
 • Altman D.G. (1991). Practical statistics for medical research. London: Chapman&Hall.
 • Altun, M., Aydın, N., Akkaya, R.,& Uzel, D. (2012). PISA perspektifinden ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı düzeyinin tahlili. Retrieved from http://doktora2012.files.wordpress.com/2012/10/zpisa-kuyeb.doc
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 34(152), 87–100.
 • Asil, M., & Gelbal, S. (2012). PISA öğrenci anketinin kültürler arası eşdeğerliği. Eğitim ve Bilim, 37(166), 236–249.
 • Aşkın, Ö. E., & Gökalp, F. (2013). Comparing the predictiveand classification performances of logistic regression and neural networks: A case study on TIMMS 2011. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813046910
 • Baya’a, N. F. (1990). Mathematics anxiety, mathematics achievement, gender, and socio economic status among Arab secondary students in Israel. InternationalJournal of Mathematics Education in Science and Technology,21(2): 319–324.
 • Berberoğlu, G. (2007). Türk bakış açısından PISA araştırma sonuçları. Retrieved from http://www.konrad.org.tr/Egitimturk/07girayberberoglu.pdf adresinden alınmıştır
 • Bindak, R. (2009). Pısa 2009 araştırmasında matematik okuryazarlık düzeyini etkileyen bilgisayar ile ilgili değişkenlerin lojistik regresyon ile analizi. Retrievedfrom https://www.pegem.net/Akademi/sempozyumbildiri_detay.aspx?id=137339
 • Byrne, B. M. (1988). Structural equation modeling with Lisrel, Prelis and Simplis: Basic concepts, aplications and programming. Mahwah, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates.
 • Çam, A. (2014). 9. sınıf öğrencilerinin PISA matematik testi başarı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Cebeci, İ. (2012). Krizleri incelemede kullanılan nitel tercih modelleri: Türkiye için bir probit model uygulaması: (1988–2009). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, 62(1), 127–146.
 • Çiftçi, A. (2006). According to mathematics subtest results of PISA 2003 investigation of some factors' effect on student achievement in Turkey. Unpublished masters thesis. Ankara: Hacettepe University.
 • Doğan, N.,& Barış, F. (2010). Tutum, değer ve özyeterlik değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMMS-2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 44–50.
 • Dünya Bankası. (2013). Türkiye’de okullarda mükemmeli teşvik etmek. Washington, DC: World Bank.
 • ERG (2014). Türkiye’de PISA 2012 analizi: Matematikte öğrenci motivasyonu, Öz-yeterlik, kaygı ve başarısızlık algısı. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.
 • Eryaman, M. Y. (2007). Examining the characteristics of literacy practices in a technology-rich sixth grade classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) 6(2), 26-41.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd Ed). London: Sage Publishing.
 • Fleischman, H. L., Hopstock, P. J., Pelczar, M. P.,& Shelley, B. E. (2010). Highlights from PISA 2009: performance of U.S. 15-year-old students in reading, mathematics, and science literacy in an international context. Washington, DC: National Center for Education Statistics.
 • Garson, G. D. (2008). Missing values analysis and data imputation. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers.
 • Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 17(1), 441–452.
 • Kreiner, S. (2011). Is the foundation under PISA solid? Araştırma Raporu: University of Copenhagen.
 • Ma, M. (1995). Gender differences in mathematics achievement between Canadian and Asian education systems. The Journal of Educational Research, 89, 118–127.
 • Magnani, M. (2004). Techniques for dealing with missing data in knowledge discovery tasks. Department of Computer Science, University of Bologna.
 • MEB (2014). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu: 8. sınıflar. Ankara: İşkur Matbaacılık.
 • Meier, S. T., & Schmeck, R. R. (1985). The burned-out college student: A descriptive profile. Journal of College Student Personnel, 25, 63–69.
 • Micklewright, J., & Georgina, B. (2004). Using international surveys of achievement and literacy: A view from the outside. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.
 • OECD (2004). Learning for tomorrow’s world first results from PISA 2003. Paris: OECD. OECD (2006). Assessing scientific, reading and mathematical literacy, A framework for
 • PISA 2006. Retrieved from www.oecd.org/dataoecd/63/35/37464175.pdf
 • OECD (2013a). PISA 2012 Assessment and analytical framework: Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. OECD Publishing. Retrieved from http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA%202012%20framework%20e-
 • OECD (2013a). PISA 2012 results: What students know and can do – student performance in mathematics, reading, and science (Volume I). PISA. OECD Publishing.
 • OECD (2013b). PISA 2012 results: What students know and can do – student performance in mathematics, reading, and science (Volume II) . PISA. OECD Publishing.
 • Özer Y. & Anıl D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41: 313-324.
 • Özer, Y. & Özberk, E. H. (2011). PISA 2009:Türk öğrencilerin okuma becerileri, fen ve matematik okuryazarlığının bazı değişkenler açısından incelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur.
 • Özer Özkan, Y.,& Doğan, B. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4), 667-680.
 • Polit, D. (1996). Data analysis and statistics for nursing research. Stamford, CT: Appleton&Lange.
 • Royston, P. (2004). Multiple imputation of missing values. The Stata Journal, 4(3), 227–241.
 • Şirin, S. R., &Vatanartıran, S. (2014). PISA 2012 değerlendirmesi: Türkiye için veriye dayalı eğitim reformu önerileri. İstanbul: TÜSİAD Yayınları,
 • Tabachnick, B. G.,&Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics. London: Pearson.
 • Tedmem (2014). PISA 2012: Türkiye üzerinde değerlendirme ve öneriler. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Uysal, E. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlık düzeyi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Wood, B. (2007). The Impact of Students’ skills in self-regulated learning on mathematics literacy and problem solving scales as measured by PISA 2003: A comparison of the United States and Finland. PhD Thesis, California StateUniversity, LongBeach.
 • Yılmaz, H. B.,&Aztekin, S. (2012). Türkiye’deki 15 yaş grubu öğrencilerin matematik okuryazarlığı başarılarını etkileyen bazı faktörlerin okul ve öğrenci düzeyine göreincelenmesi. Retrieved from http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2359-30_05_2012- 12_23_51.pdf
 • Zopluoğlu, C. (2014). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA) 2012 Türkiye Değerlendirmesi. Retrieved from https://www.academia.edu/6057970/Uluslararas%C4%B1_%C3%96%C4%9Frenci_De%C4%9Ferlendirme_Program%C4%B1_PISA_2012_T%C3%BCrkiye_De%C4%9Ferlendirmesi_Matematik