International Journal of Progressive Education
Abbreviation: IJPE | ISSN (Print): 1554-5210 | DOI: 10.29329/ijpe

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(4) 248-269

Evaluation of Professional Teaching Knowledge Courses

Serap Nur Duman & Gürcü Koç-Erdamar

pp. 248 - 269   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.268.16

Published online: August 13, 2020  |   Number of Views: 24  |  Number of Download: 100


Abstract

With this research, it is aimed to evaluate professional teaching knowledge courses considering the opinions of the academic instructors and pre-service teachers. Phenomenology was used in the research designed in accordance with the descriptive research method. The study group of the research was determined by criterion sampling method. The main criteria were Nomenclature of Units for Territorial Statistics, the establishment dates of the universities and the availability of four common departments in the universities. Based on those criteria, 116 academic instructors and 328 pre-service teachers participated in the research. Semi-structured interview form was used. Content analysis was made for the data gathered. On the basis of findings obtained from the research, it was determined that the objectives of professional teaching knowledge courses were different and those courses attained the objectives at knowledge and comprehension level in general. Besides that, findings related to the content of professional teaching knowledge courses were emerged from the data, with titles such as the currency of content, new course subjects proposed to be added, and the relationship of the course to the PPSE (Public Personnel Selection Examination). It was determined that professional teaching knowledge courses were usually delivered by the presentation of courses for teaching-learning process through the method of teaching strategy and lecturing. Additionally, it was seen that the pre-service teachers gave a lecture in some courses. It was also realized that the process of measurement and evaluation of professional teaching knowledge courses were generally managed with the consideration of result-oriented measurement and through multiple-choice measurement instruments.

 

Keywords: Professional teaching knowledge, teacher training programs.

 

Keywords: Professional Teaching Knowledge, Teacher Training Programs


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Duman, S.N. & Koc-Erdamar, G. (2020). Evaluation of Professional Teaching Knowledge Courses . International Journal of Progressive Education, 16(4), 248-269. doi: 10.29329/ijpe.2020.268.16

Harvard
Duman, S. and Koc-Erdamar, G. (2020). Evaluation of Professional Teaching Knowledge Courses . International Journal of Progressive Education, 16(4), pp. 248-269.

Chicago 16th edition
Duman, Serap Nur and Gurcu Koc-Erdamar (2020). "Evaluation of Professional Teaching Knowledge Courses ". International Journal of Progressive Education 16 (4):248-269. doi:10.29329/ijpe.2020.268.16.

References
 1. Açar, A. (2015). Öğretmenlerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden yararlanma düzeylerine ilişkin algıları. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.  [Google Scholar]
 2. Aslan, M. (2015). Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik uygulaması dersinin değerlendirilmesi ve öğretim programının hazırlanması. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.  [Google Scholar]
 3. Aslan, M. & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 144-162. [Google Scholar]
 4. Atik Kara, D. (2012). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarına öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin yeterlikleri kazandırması yönünden değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 5. Aydın, K. (2011). Eğitim fakültelerinde okutulan öğretmenlik meslek bilgisi ders içeriklerinin öğretmen, öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 6. Camadan, F., Kahveci, G. & Olgun Kılıç, Z. (2018). Öğretmenlerin eğitim psikolojisi dersi ile ilgili görüşleri ve önerileri: nitel bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 95-120.  [Google Scholar]
 7. Caner, H. N. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin bağlam, girdi, süreç, ürün modeline göre değerlendirilmesi: İngilizce öğretmenliği lisans programı örneği. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.  [Google Scholar]
 8. Celen, K. M. (2016). İngilizce öğretmeni eğitimi öğretmenlik uygulaması programı değerlendirmesi: uygulamadan sorumlu öğretim elemanları, İngilizce öğretmeni adayları ve mezunlardan görüşler. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 9. Christensen, L. B., Burke Johnson, R. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (A. Aypay, Çev. Ed.). Ankara: Anı. [Google Scholar]
 10. Chung Wei, R. & Pecheone, R. L. (2010). Assessment for learning in preservice teacher education. In M. Kennedy (Ed.), Teacher assessment and the quest for teacher quality a handbook (pp. 69-132). San Francisco: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 11. CoHE (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari-mart-1998.pdf  [Google Scholar]
 12. CoHE (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari.pdf  [Google Scholar]
 13. CoHE (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf  [Google Scholar]
 14. Creswell, J. W. (2014). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4th Edition). United Kingtom: Pearson Education. [Google Scholar]
 15. Creswell, J. W. (2017). Eğitim araştırmaları nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi (H. Ekşi, Çev. Ed.). İstanbul: EDAM. [Google Scholar]
 16. Darling-Hammond, L. & Cobb, V. L. (1996). The changing context of teacher education. In F. B. Murray (Ed.), The teacher educator’s handbook building a knowledge base for the preparation of teachers (pp. 14-62). San Francisco: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 17. Demir, S. (2012). Eğitim fakülteleri programı kapsamında yer alan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden ‘öğretim ilke ve yöntemleri’ dersinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 18. Eret Orhan, E. (2017). Türkiye’de öğretmen adayları aldıkları öğretmen eğitimi hakkında ne düşünüyor? nitel bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 42(189), 197-216. [Google Scholar]
 19. Eroğlu, M. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik direnç davranışları. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 20. Eryaman, M. Y. (2007). From reflective practice to practical wisdom: Toward a post-foundational teacher education. International Journal of Progressive Education, 3(1), 87-107. [Google Scholar]
 21. Eurostat (2019, Şubat 1). Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/correspondence-tables/national-structures-non-eu [Google Scholar]
 22. Hoşgörür, V. (2014). İletişim. Z. Kaya (Ed.), Sınıf yönetimi (15. Baskı) içinde (s. 149-179). Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 23. Kablan, Z. (2012). Öğretmen adaylarının ders planı hazırlama ve uygulama becerilerine bilişsel öğrenme ve somut yaşantı düzeylerinin etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 239-253.  [Google Scholar]
 24. Kahramanoğlu, R. (2010). Eğitim fakültelerinde okutulmakta olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.  [Google Scholar]
 25. Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25. Basım). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 26. Kocabatmaz, H. (1998). Öğretmenlik meslek bilgisi sertifika programlarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 27. Kumru, M. (2010). Anadolu öğretmen liselerinde okutulan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin, öğrencileri öğretmenlik mesleğine yöneltmedeki etkisinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. [Google Scholar]
 28. Kuzu, S. (2015). Öğretim ilke ve yöntemleri ders programının değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 29. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 30. MoNE (1982). XI. National Education Council. Retrieved from https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165200_11_sura.pdf  [Google Scholar]
 31. National Educational Basic Law (1973). Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf  [Google Scholar]
 32. Özkan, R. & Pektaş, S. (2011). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin mezuniyet başarı notları ile KPSS puanları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (eğitim fakültesi örneği). Türklük Bilimi Araştırmaları, (30), 269-281.  [Google Scholar]
 33. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. Beşir Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 34. Prabjandee, D. (2020) Narratives of learning to become English teachers in Thailand: developing identity through a teacher education program. Teacher Development, 24(1), 71-87. [Google Scholar]
 35. Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (2.Baskı). Ankara: Anı. [Google Scholar]
 36. Şahin, Ç. (2003). Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik uygulaması dersinin öğrenme-öğretme süreci açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.  [Google Scholar]
 37. TEDMEM (2019). 2018 Eğitim değerlendirme raporu. Retrieved from https://tedmem.org/download/ 2018 -egitim-degerlendirme-raporu?wpdmdl=2933&refresh=5cdcc8fdbe2d31557973245  [Google Scholar]
 38. Wall, C. R. G. (2016) From student to teacher: changes in preservice teacher educational beliefs throughout the learning-to-teach journey. Teacher Development, 20(3), 364-379.  [Google Scholar]
 39. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.Baskı). Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 40. Yıldırım, İ. (2016). Oyunlaştırma temelli ‘öğretim ilke ve yöntemleri’ dersi öğretim programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]